อาจารย์ ณรัฐ รัตนเจริญ

 

  1. ชื่อ นายณรัฐ รัตนเจริญ
  2. ตำแหน่งวิชาการ: อาจารย์
  3. ประวัติการศึกษา :
    • ปริญญาตรี: วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
    • ปริญญาโท: เกษตรศาสตรมหาบัณฑิต (สงเสริมการเกษตร) คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
  4. ความเชี่ยวชาญ:
    • การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
×